Privacybeleid

We zijn erg blij dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de Gîte Catalpa. Het gebruik van de internetpagina's van de Gîte Catalpa is mogelijk zonder enige indicatie van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene echter via onze website speciale zakelijke diensten wil gebruiken, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming voorschriften van toepassing op de Gîte Catalpa. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, omvang en doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als controller heeft de Gîte Catalpa tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te garanderen.Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe beveiligingslacunes vertonen, waardoor absolute bescherming mogelijk niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons door te geven via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de Gîte Catalpa is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, evenals voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • a) Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op sets van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen. , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking

  Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer de doeleinden en middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming ervan worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten.

 • h) Processor

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die persoonsgegevens namens de verantwoordelijke verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

 • j) Derde

  Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of lichaam anders dan de betrokkene, verantwoordelijke, verwerker en personen die, onder direct gezag van de verantwoordelijke of verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming van de betrokkene is elke vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende actie, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

 • 2. Naam en adres van de controller

  Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

  Gîte Catalpa
  Kerkstraat 9
  1630 Linkebeek
  België
  Telefoon: +3223812100
  E-mail: info@catalpa.brussels
  Website: www.catalpa.brussels

  3. Cookies

  De internetpagina's van de Gîte Catalpa gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

  Veel internetsites en servers gebruiken cookies.Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het datsubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

  Door het gebruik van cookies kan de Gîte Catalpa de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

  Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten.Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken.

  De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat de website wordt bezocht toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt overgenomen door de website, en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

  De betrokkene kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan dus permanent de instelling van cookies weigeren.Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

  4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

  De website van de Gîte Catalpa verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden.Verzameld kan zijn (1) de gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) alle andere vergelijkbare gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

  Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Gîte Catalpa geen conclusies over de betrokkene.Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervan te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie te waarborgen. , en (4) de wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Gîte Catalpa anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

  5. Registratie op onze website

  De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de controller met vermelding van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de controller en voor zijn eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan om overdracht naar een of meer verwerkers (bijv. Een pakketdienst) verzoeken die ook persoonsgegevens gebruiken voor een intern doel dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegeschreven.

  Door te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene - datum en tijd van de registratie opgeslagen.De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, onderzoek naar gepleegde delicten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens nodig is om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of indien de doorgifte tot strafvervolging strekt.

  De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonlijke gegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de kwestie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden.Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de databestand van de verantwoordelijke te laten verwijderen.

  De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek aan elke betrokkene informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Daarnaast zal de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens corrigeren of wissen op verzoek of indicatie van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de medewerkers van de controller is in dit verband als contactpersoon beschikbaar voor de betrokkene.

  6. Contactmogelijkheid via de website

  De website van de Gîte Catalpa bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden overgedragen, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden.

  7. Routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

  De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen naar.

  Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

  8. Rechten van de betrokkene

  • a) Recht op bevestiging

   Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller.

  • b) Recht op toegang

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om op elk moment van de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie.Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

   • de doeleinden van de verwerking;
   • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
   • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
   • waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
   • het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen dergelijkeverwerken;
   • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
   • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
   • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

   Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie.Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

   Als een betrokkene gebruik wil maken van dit toegangsrecht, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller.

  • c) Recht op rectificatie

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

   Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller.

  • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:

   • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
   • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en indien er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
   • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
   • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
   • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
   • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

   Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door de Catalata Gîte opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. Een medewerker van Gîte Catalpa zorgt er onverwijld voor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

   Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van links naar, of kopiëren of replicatie van, die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de Gîte Catalpa regelt in individuele gevallen de nodige maatregelen.

  • e) Recht op beperking van verwerking

   Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking te beperken wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

   • De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
   • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene is tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
   • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
   • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke die van de betrokkene overschrijven.

   Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door de Gîte Catalpa zijn opgeslagen, wil verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van de Gîte Catalpa zorgt voor de beperking van de verwerking.

  • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de persoonsgegevens die hem of haar zijn verstrekt en die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.Hij of zij heeft het recht om die gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd.

   Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden, indien technisch haalbaar en wanneer dit niet het geval is de rechten en vrijheden van anderen nadelig beïnvloeden.

   Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Gîte Catalpa.

  • g) Recht op bezwaar

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die is gebaseerd op punt e) of f) ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

   De Gîte Catalpa verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overschrijven, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

   Als de Gîte Catalpa persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de Gîte Catalpa voor verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal de Gîte Catalpa de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

   Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over hem of haar door de Gîte Catalpa voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

   Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van de Gîte Catalpa. Bovendien is de betrokkene in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, vrij om zijn of haar recht om bezwaar te maken op geautomatiseerde wijze met gebruikmaking van technische specificaties te gebruiken.

  • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

   Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, dat voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloedt, zolang het besluit (1) is niet nodig voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) is niet toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en die ook geldt passende maatregelen vast te stellen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) is niet gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

   Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) het is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de Gîte Catalpa passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, en in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, te vrijwaren om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

   Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de Gîte Catalpa.

  • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om zijn toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

   Als de betrokkene het recht wil uitoefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de Gîte Catalpa.

  9. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

  Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van de onderneming Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

  Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op internet, een online gemeenschap, waar gebruikers meestal met elkaar kunnen communiceren en in een virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken het maken van privéprofielen opnemen, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

  De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

  Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Facebook-component (Facebook-plug-ins) is geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene is bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, detecteert Facebook bij elke oproep aan onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website - welke specifieke subsite van ons internet pagina is bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen die in onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk" -knop, of als de betrokkene een opmerking indient, koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens.

  Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, telkens wanneer de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd tijdens het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat een oproep wordt gedaan naar onze website.

  De door Facebook gepubliceerde richtlijn voor gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook.Daarnaast wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende configuratie-opties beschikbaar om de datatransmissie naar Facebook te elimineren. Deze applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een datatransmissie naar Facebook te elimineren.

  10. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

  Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyse-service. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites.Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar een persoon vandaan komt (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht of hoe vaak en voor welke duur een subpagina is bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van internetreclame.

  De beheerder van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

  Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de applicatie "_gat. _AnonymizeIp".Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij het bezoeken van onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

  Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

  Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd.Met het plaatsen van de cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens indienen via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en het afrekenen van commissies aan Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissie-afrekeningen te creëren.

  De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden dergelijke persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

  De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en dus permanent de instelling van cookies weigeren.Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

  Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke gegevens uit te sluiten. . Voor dit doel moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren.Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-invoegtoepassing is verwijderd door de betrokkene of door een andere persoon die te wijten is aan zijn of haar bevoegdheid, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de browser-add-ons uit te voeren.

  Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us. html.Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

  11. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

  Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van YouTube. YouTube is een internetvideo-portaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips en andere gebruikers kunnen instellen, die ook gratis kunnen worden bekeken, bekeken en becommentarieerd. Met YouTube kun je allerlei soorten video's publiceren, zodat je via het internetportaal toegang hebt tot zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers zijn gemaakt.

  De werkmaatschappij van YouTube is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

  Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de bijbehorende YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure krijgen YouTube en Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

  Als de betrokkene is ingelogd op YouTube, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

  YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google voor de betrokkene niet wenselijk is, kan de levering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen YouTube-account voordat een oproep wordt gedaan naar onze website.

  De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com / intl / en / policies / privacy /, informatie verstrekken over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

  12. Rechtsgrond voor de verwerking

  Artikel. 6 (1) verlicht. een AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarvoor we toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het vervullen van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 (1) verlicht. c AVG.
  In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere essentiële informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 (1) verlicht. d AVG. Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG.
  Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47 zin 2 AVG).

  13. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of door een derde

  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht.f GDPR ons legitieme belang is om ons bedrijf uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

  14. Periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

  De criteria die worden gebruikt om de opslagperiode van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

  15. Verstrekken van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Vereiste om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

  We maken duidelijk dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. Informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer maakt aan de betrokkene duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens gegevens.

  16. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

  Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

  Dit privacybeleid is opgesteld door de privacybeleidgenerator van de externe gegevensbeschermingsfunctionarissen die is ontwikkeld in samenwerking met de mediarechtadvocaten van WBS-LAW.

  Laden
  Oeps!
   U voert een webbrowser die we niet volledig ondersteunen. Upgrade voor een betere ervaring.
  De browser upgraden